Piosenka Akademii Przedszkolaka:

REGULAMIN PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI OBOWIĄZUJĄCY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

 

1. Dyrektor przedszkola odpowiada za organizacje przepływu informacji między przedszkolem a rodzicami.

2. W przekazywaniu informacji uczestniczą wyznaczeni pracownicy przedszkola według kompetencji:

1) dyrektor

– zasady funkcjonowania placówki,

– organizacja placówki,

– ogólne zadania dydaktyczno – wychowawcze.

2) nauczyciel grupy

– organizacja pracy w grupie

– rzetelna, bieżąca informacja o dziecku

– szczegółowe zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

3) właściciele przedszkola

– żywienie, procedury administracyjne

4) asystentka nauczyciela

– informacje dotyczące zadań opiekuńczych (posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek).

3. Informacje przekazywane są:

1) ustnie (zebrania ogólne, zebrania grupowe, zajęcia otwarte, spotkania indywidualne, kontakty indywidualne i telefoniczne, uroczystości)

2) pisemnie (ogłoszenia i komunikaty zamieszczone na w kąciku „Dla rodziców”, gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zeszyty kontaktów z rodzicami)

3) elektronicznie (adres e-mail, strona internetowa, portal społecznościowy)

4. Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy.

5. Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas rozmów indywidualnych z rodzicami dziecka.

6. Każde spotkanie z rodzicami musi przebiegać w warunkach zapewniających poczucie bezpieczeństwa i właściwej komunikacji.

7. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel – dyrektor – organ nadzorujący i prowadzący.

8. Wnioski, zapytania dotyczące pracy poszczególnych pracowników, rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do osoby, której one dotyczą. Jeżeli sprawa nie zostanie należycie wyjaśniona, rodzice powinni zgłosić się z wnioskiem lub zapytaniem odpowiednio do dyrektora, organu prowadzącego lub nadzorującego.

9. Rodzice mają obowiązek poinformować przedszkole o:

– stanie zdrowia dziecka,

– wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,

– czasowym powierzeniu opieki innym osobom w związku z wyjazdem zagranicznym

/potwierdzone notarialnie/.

10. Rodzice mają obowiązek na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty dotyczące działalności przedszkola.

11. Rodzice zobowiązani są do systematycznej współpracy z nauczycielem w zakresie wychowania i rozwoju dziecka.

12. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności:

1) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,

2) kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,

3) wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno-moralnych.

13. Nauczyciele mają obowiązek:

1) otaczać indywidualną opieką każde dziecko,

2) planować i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,

3) współdziałać ze specjalistami i nauczycielami wspomagającymi w celu ustalania dalszych kierunków działań do pracy z dziećmi,

4) dbać o prawidłowy kontakt z rodzicami,

5) motywować rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,

6) na bieżąco aktualizować kącik „ Dla rodziców” (przesyłać informacje do administratora strony internetowej przedszkola).

14. Nauczyciele w czasie porozumiewania się z dziećmi stosują zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej warunkującej pełne bezpieczeństwo psychiczne.

15. Nauczyciel jest zobowiązany do stosowania ustalonych w przedszkolu norm i zasad zgodnego współdziałania .

16. Nauczyciel może ustalić z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, a dzieci są zobligowane do ich przestrzegania.

17. Nauczyciel pełni wobec dziecka rolę przewodnika, który tak organizuje oddziaływania wychowawcze, aby dawały dzieciom możliwość samodzielnego doświadczania i ponoszenia konsekwencji swoich zachowań, zarówno pożądanych jak i niepoprawnych.

18. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice powinni współpracować na rzecz dobra dzieci.

19. Komunikowanie się pracowników przedszkola między sobą oraz między rodzicami powinno przebiegać na zasadzie partnerstwa i wzajemnego szacunku.

 

Podstawa prawna:

• Statut „Akademii Przedszkolaka”

• Konwencja z 20 listopada 1989r.o prawach dziecka

(Dz.U.1991 Nr 120, Poz.526 z późn. zm.).

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(test jedn.: Dz. U. 2002 Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.).

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress