Regulaminy i zasady

Zasady przedszkola

PRZEZIĘBIENIE POWSTAŁE W CZASIE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 • Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on,że dziecko źle się czuje,dlatego też prosimy o aktualne numery telefonów kontaktowych.
 • Obowiązkiem rodziców,po otrzymaniu informacji,jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi,że się źle czuje lub ma objawy przeziębienia.

PRZEDSZKOLE A CHOROBY – obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które:

 • Mają katar, kaszel, gorączke
 • Są przeziębione lub chore
 • Są w trakcie leczenia antybiotykowego
 • Mają inne objawy , które mają znamiona przeziębienia lub choroby

PRZEDSZKOLE A LEKI

 • Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu, przedszkole to nie szpital

PRZEDSZKOLE A ALERGIE

 • W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiazani są przedstawic stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii
 • Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulajacych dziecko,
 • Obowiązkem rodzica w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów,
 • Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznycho metody postępowania pod warunkiem, żę zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców)

WYJŚCIA NA DWÓR – Na dwór wychodzimy codziennie chyba , że :

 • Wieje silny wiatr,
 • Pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
 • Temperatura jest niższa od -10C lub wyższa od 30O C
 • Na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko
 • Zaistnieją inne warunki pogodowe niesprzyjające do wyjścia na zewnątrz

Dziecko przyprowadzone do przedszkola , z założenia jest  zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.Dziecko może pozostać w sali, jeśli zaczyna gorączkować lub pojawiają się pierwsze oznaki przeziębienia, choroby.

W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ WDRAŻAMY NAWYK SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że próchnica jest największą zmorą małych ząbków. Akademia Przedszkolaka wdraża zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu, w tym zakresie. Próchnica niszczy zęby niemyte lub niedomyte w zastraszającym tempie. Szczególnie szybko radzi sobie z zębami mlecznymi, gdyż są one słabo zmineralizowane, a więc bardziej podatne na działanie czynników niszczących szkliwo. Dbanie o zęby to jeden z najzdrowszych nawyków. Jako że nawyki kształtują się w pierwszych latach życia dziecka, o higienę jamy ustnej należy dbać od kołyski. W Akademii Przedszkolaka pilnujemy, aby mycie zębów przeprowadzane było 2 razy dziennie: po śniadaniu i po obiedzie. W naszym przedszkolu Twój maluch nauczy się samodzielnie szczotkować ząbki, oczyszczać język i wewnętrzne strony policzków- gdzie również przebywają bakterie. Akademia Przedszkolaka regularnie bierze udział w ogólnopolskich programach edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków, obecnie jest to program „Akademii Aquafresh” oraz „Dzieciństwo bez próchnicy”.

Jak zachęcić dzieci do mycia ząbków?

Instrukcja szczotkowania zębów

Artykuły eksperckie

Kolorowanki

Łamigłówki

Filmy edukacyjne

Źródło: www.portaldentystyczny.pl    www.akademia-aquafresh.pl

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Akademia Przedszkolak zapewnia dzieciom 5-letnim możliwość spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być realizowany:

 • przez dzieci pięcioletnie: w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej – tzw. „0”, lub w innej formie wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego).

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 • poinformowania, w terminie do dnia 30 września 2014 roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b ustawy o systemie oświaty (uczęszczanie do przedszkola za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce),
 • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 14b ust. 2 ustawy o systemie oświaty kontrolowanie spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowanie przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której to dziecko mieszka.

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

Ustawa o systemie oświaty.pdf

  Obowiązujące Regulaminy

  • REGULAMIN PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI OBOWIĄZUJĄCY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

   

  1. Dyrektor przedszkola odpowiada za organizacje przepływu informacji między przedszkolem a rodzicami.

  2. W przekazywaniu informacji uczestniczą wyznaczeni pracownicy przedszkola według kompetencji:

  1) dyrektor

  – zasady funkcjonowania placówki,

  – organizacja placówki,

  – ogólne zadania dydaktyczno – wychowawcze.

  2) nauczyciel grupy

  – organizacja pracy w grupie

  – rzetelna, bieżąca informacja o dziecku

  – szczegółowe zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

  3) właściciele przedszkola

  – żywienie, procedury administracyjne

  4) asystentka nauczyciela

  – informacje dotyczące zadań opiekuńczych (posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek).

  3. Informacje przekazywane są:

  1) ustnie (zebrania ogólne, zebrania grupowe, zajęcia otwarte, spotkania indywidualne, kontakty indywidualne i telefoniczne, uroczystości)

  2) pisemnie (ogłoszenia i komunikaty zamieszczone na w kąciku „Dla rodziców”, gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zeszyty kontaktów z rodzicami)

  3) elektronicznie (adres e-mail, strona internetowa, portal społecznościowy)

  4. Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy.

  5. Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas rozmów indywidualnych z rodzicami dziecka.

  6. Każde spotkanie z rodzicami musi przebiegać w warunkach zapewniających poczucie bezpieczeństwa i właściwej komunikacji.

  7. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel – dyrektor – organ nadzorujący i prowadzący.

  8. Wnioski, zapytania dotyczące pracy poszczególnych pracowników, rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do osoby, której one dotyczą. Jeżeli sprawa nie zostanie należycie wyjaśniona, rodzice powinni zgłosić się z wnioskiem lub zapytaniem odpowiednio do dyrektora, organu prowadzącego lub nadzorującego.

  9. Rodzice mają obowiązek poinformować przedszkole o:

  – stanie zdrowia dziecka,

  – wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,

  – czasowym powierzeniu opieki innym osobom w związku z wyjazdem zagranicznym

  /potwierdzone notarialnie/.

  10. Rodzice mają obowiązek na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty dotyczące działalności przedszkola.

  11. Rodzice zobowiązani są do systematycznej współpracy z nauczycielem w zakresie wychowania i rozwoju dziecka.

  12. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności:

  1) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,

  2) kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,

  3) wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno-moralnych.

  13. Nauczyciele mają obowiązek:

  1) otaczać indywidualną opieką każde dziecko,

  2) planować i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,

  3) współdziałać ze specjalistami i nauczycielami wspomagającymi w celu ustalania dalszych kierunków działań do pracy z dziećmi,

  4) dbać o prawidłowy kontakt z rodzicami,

  5) motywować rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,

  6) na bieżąco aktualizować kącik „ Dla rodziców” (przesyłać informacje do administratora strony internetowej przedszkola).

  14. Nauczyciele w czasie porozumiewania się z dziećmi stosują zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej warunkującej pełne bezpieczeństwo psychiczne.

  15. Nauczyciel jest zobowiązany do stosowania ustalonych w przedszkolu norm i zasad zgodnego współdziałania .

  16. Nauczyciel może ustalić z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, a dzieci są zobligowane do ich przestrzegania.

  17. Nauczyciel pełni wobec dziecka rolę przewodnika, który tak organizuje oddziaływania wychowawcze, aby dawały dzieciom możliwość samodzielnego doświadczania i ponoszenia konsekwencji swoich zachowań, zarówno pożądanych jak i niepoprawnych.

  18. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice powinni współpracować na rzecz dobra dzieci.

  19. Komunikowanie się pracowników przedszkola między sobą oraz między rodzicami powinno przebiegać na zasadzie partnerstwa i wzajemnego szacunku.

   

  Podstawa prawna:

   Statut „Akademii Przedszkolaka”

  Konwencja z 20 listopada 1989r.o prawach dziecka

  (Dz.U.1991 Nr 120, Poz.526 z późn. zm.).

  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

  (test jedn.: Dz. U. 2002 Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.).

   

  • REGULAMIN DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

   

  1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

  2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.

  3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażania poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

  4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.

  5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

  6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy przekazując nauczycielowi lub pomocy nauczyciela. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy od nauczyciela lub pomocy nauczyciela.

  7. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby upoważnione przez nich (pisemne upoważnienie na drukach przedszkola powinno być złożone na początku roku szkolnego u nauczycieli poszczególnych grup, a potem przechowywane w dokumentacji placówki).

  8. Nauczyciel lub pomoc nauczycielska powinni nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

  9. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.

  10. Punktualnie od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Nauczyciel po godzinie 9.00 ma obowiązek sprawdzić obecność dzieci w przedszkolu i ją odnotować w dzienniku zajęć.

  11. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielach spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.

  12. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

  13. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy się dzielenia nimi.

  14. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada na stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

  15. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycie z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem nagród i kar obowiązujących w danej grupie.

  16. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

  17. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu zgodnie z „Regulaminem pobytu na placu zabaw” Codziennie rano pomoc nauczyciela ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Pomoc nauczyciela musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

  18. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycieli w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

  19. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

  20. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

  21. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.

  22. Każde wyjście nauczyciela z grupy poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść. Ponadto sporządzona jest karta wycieczki, spaceru lub wyjścia poza teren, podpisana przez dyrektora, z dołączoną listą obecności dzieci w danym dniu.

  23. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci, pisemną zgodę rodziców oraz sporządzić kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.

  24. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczki powinny być zgodne z obowiązującą w przedszkolu „Regulamin organizowania spacerów i wycieczek”

  25. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie dopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.

  26. Nauczycielowi nie wolno pozostawiać dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmienniczki. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

  27. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawiać ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinien się zająć asystentka nauczyciela lub inny nauczyciel. Nauczyciel powinien ograniczać swoją nieobecność do minimum.

  28. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany powiadomić dyrektora oraz rodzica i postępować zgodnie z procedurami.

   

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 Nr 6, Poz.69 z późn. zm.).

  Statut „Akademii Przedszkolaka”

   

  • REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OBOWIĄZUJĄCY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

   

  1. Rodzice mogą przyprowadzać dzieci do przedszkola od 6:30, do godz. 9:00 otwarte są drzwi wejściowe, po godz. 9.00 należy zadzwonić.

  2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 18:00. Od godz. 17:00 otwarte są drzwi wejściowe.

  3. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce lub asystentce nauczyciela od chwili odebrania bezpośrednio od nauczyciela lub asystentki nauczyciela.

  4. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.

  5. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczycielki.

  6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).

  7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

  8. W dniach gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki do której uczęszcza lub mającej je w danym momencie pod opieką.

  9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 18:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W przypadku braku kontaktu z rodzicami, nauczycielka oczekuje w placówce przedszkolnej 0.5 godziny tj. do godz.18:30. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora a następnie powiadamiany jest najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

  10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

  11. Budynek przedszkolny jest zamknięty w godzinach 9.00-17.00 o zamykanie drzwi dba każdy z pracowników przedszkola.

  12. Przy porannym odbieraniu dzieci z grupy, na której dzieci się schodzą, za przekazywanie dzieci do poszczególnych grup odpowiada nauczyciel/asystentka nauczyciela otwierający przedszkole.

  13. W grupie, w której rozchodzą się dzieci powinny znajdować się kopie oświadczeń rodziców o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola, oraz listy dzieci z poszczególnych grup wraz z numerami kontaktowymi do rodziców lub opiekunów. Rodzice zgłaszają wszelkie zmiany danych kontaktowych w trybie natychmiastowym, a nauczyciele każdej grupy zobowiązani są do uaktualnienia danych osobowych dzieci.

   

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 Nr 6, Poz. 69 z póź. zm.).

  Statut „Akademii Przedszkolaka”