Kilka słów o nas…

„Akademia Przedszkolaka” Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka to pierwsze niepubliczne przedszkole językowe w Opocznie, powstała w 2010 r . Pierwsze zajęcia z udziałem dzieci i rodziców odbyły się w miesiącu sierpniu i zapoczątkowały funkcjonowanie Akademii. Przedszkole mieści się przy ulicy Kopernika 16 E w Opocznie. Organem prowadzącym są współwłaściciele: Maria Pawlik, dyr mgr Agnieszka Klimek. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Pomysł na założenie placówki edukacyjnej zrodził się już wcześniej i wynikał z zainteresowań, pasji oraz doświadczenia pani dyrektor.

Jako właścicielki młodej stażem niepublicznej placówki, jedynej w Opocznie borykały się z różnego rodzaju trudnościami czy to organizacyjnymi, czy administracyjnymi. Z czasem wraz ze wzrostem zainteresowania wśród Rodziców trudnością stała się również mała powierzchnia budynku. Myśląc o rozwoju placówki panie wyszły naprzeciw tym trudnością szukając racjonalnych rozwiązań i tak w 2012 r. udało nam się powiększyć placówkę umożliwiając tym samym powstanie trzeciej grupy w Akademii Przedszkolaka. Przezwyciężanie tych trudności upewniło Ich w przekonaniu co do słuszności priorytetów, dodało sił i motywacji do dalszej pracy.

Owocem dalszej pracy stała się placówka w Końskich, która została założona przez panią Agnieszkę Klimek w 2016 r. Akademia Przedszkolaka mieści się na ul. 1 Maja 13 w Końskich. Jest to prężnie działające językowe przedszkole z trzema grupami integracyjnymi i klubikiem dziecięcym „Akademia Malucha” oraz salami do dogoterapii, logopedii, zajęć WWRD i bardzo dobrze zaopatrzoną salą do Integracji Sensorycznej. Dzieci z niepełnosprawnością uczęszczające do Akademii na co dzień bezpłatnie korzystają z wyżej wymienionych zajęć. 

Długa lista oczekujących rodziców na przyjęcie dziecka do Akademii Przedszkolaka, zadowolenie rodziców i miłe komentarze oraz wysoki poziom wiedzy absolwentów Akademii reprezentujący w dalszej edukacji szkolnej zmobilizował panią dyrektor do otworzenia drugiej placówki w Opocznie. Nowa placówka Akademii Przedszkolaka mieści się na ul. M. C. Skłodowskiej 22 w Opocznie. Jest to językowe przedszkole z grupami integracyjnymi oraz Żłobkiem. Przedszkole i Żłobek posiada jadalnię oraz własną kuchnię, która przygotowuje posiłki do trzech placówek. Jadłospis układany jest przez panią intendentkę, która bierze pod uwagę potrzeby żywieniowe dzieci w wieku 1-3 oraz starsze.  Posiłki przygotowywane są z najwyższą starannością z naturalnych i zdrowych składników dostępnych na rynku lokalnym.

Za duży sukces uważamy wzrost zainteresowania ofertą naszej placówki wśród mieszkańców Końskich, Opoczna i okolic. Cieszą nas również opinie Rodziców na nasz temat, fakt, iż obdarzyli nas dużym zaufaniem i nadal nasza współpraca bardzo dobrze się układa. Na nasz sukces składają się też takie mniejsze, codzienne sukcesy dzieci, to że chętnie zostają w przedszkolu a nawet nie chcą iść do domu, że na ich twarzach widnieje uśmiech i czasem usłyszymy „kocham Cię ciociu”. Sukcesem i okazją od uronienia łzy wzruszenia są występy okazjonalne naszych przedszkolaków np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka, gdzie po raz pierwszy występują na dużej scenie przed olbrzymią widownią. To wszystko te małe i duże sukcesy dają wiele radości a przede wszystkim radości z wykonywanej pracy no i oczywiście motywacji do dalszego działania. Zapraszamy Cię do zapoznania się z Opiniami naszych Rodziców oraz naszą ofertą.

„W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami.”

prof. Bronisław Rocławski

Metody pracy

Jako placówka dydaktyczno-wychowawcza mamy za zadanie min. wspierać i stymulować dziecięcą ciekawość świata staramy się więc wykorzystywać różnorodne metody pracy, gdyż wiemy, że tylko w ten sposób można właściwie zadbać o wszechstronny rozwój dzieci. W Akademii Przedszkolaka wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi.

Podstawa programowa

Program Akademii Przedszkolaka jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r., Dz.U. 2014 poz. 803)


Glottodydaktyka

image014Pragniemy, aby edukacja językowa dzieci była w naszym przedszkolu wielką radosną przygodą, dlatego doceniamy zasady glottodydaktyki, opracowanej przez prof. Bronisława Racławskiego. Zabawy dydaktyczne, których zadaniem jest przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania, można prowadzić już w najmłodszej grupie przedszkolnej, a nawet znacznie wcześniej. Wykorzystywane są do tego klocki LOGO, które ułatwiają organizowanie dzieciom zabaw, mających na celu doskonalenie mowy, a potem przygotowanie do płynnego czytania ze zrozumieniem, pisania, nauki ortografii.

 


Edukacja matematyczna

image016W zakresie edukacji matematycznej stosujemy metodę opracowaną przez prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską. Jest to zakres kształcenia sprzyjający stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowujący je do nauki matematyki w szkole. Metoda ta została opracowana na podstawie badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:

 • intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,
 • kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
 • rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

„Edukacja przez ruch”

image018To system form i metod kształcenia, który wykorzy-stuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat.

Metoda „Edukacji przez ruch” to zbiór wielu ćwiczeń, usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej. W systemie dzieci poruszają się tak, jak proponuje ich organizm.

Poprzez pracę tą metodą dziecko:

 • usprawnia motorykę małą poprzez kreślenie znaków grafomotorycznych
 • zdobywa umiejętność składania papieru wg zasad origami
 • wzbogaca swój słownik oraz nabywa umiejętności wypowiadania się
 • rozwija umiejętności współpracy w grupie
 • odreagowuje stresy i niepowodzenia
 • zwiększa poczucie własnej wartości
 • będzie miało okazję przeżyć sukces

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

image020Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie. Metoda ta jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci.

Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • świadomości przestrzeni i działania w niej,
 • pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do:

 • poznania własnego ciała,
 • usprawniania motoryki,
 • poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

Dzięki metodzie Ruchu Rozwijającego dziecko:

 • zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa,
 • poznaje przestrzeń wokół siebie,
 • uczy się kontrolowania przestrzeni – poznaje przestrzeń, uczy się, jak jego ciało
 • porusza się w przestrzeni, co rodzi zaufanie do własnego ciała oraz poczucie bezpieczeństwa wobec otoczenia,
 • dzieli przestrzeń z innymi ludźmi, co jest źródłem empatii,
 • nawiązuje kontakt początkowo z jedną osobą, potem z grupą — jest to okazja podjęcia współdziałania z innymi osobami, dostarcza poczucia wspólnoty i przeżycie szczęścia.

Bardzo ważnym walorem metody W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie takich potrzeb psychicznych jak: bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, w tym potrzeb społecznych i poznawczych. Ponadto Ruch Rozwijający pozwala na osiąganie zamierzonych efektów poprzez eliminowanie czynników stresujących typu: nakaz, przymus, strach, obawa.


Metoda Dobrego Startu

image022Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniach leży więc usprawnienie i koordynacja, czyli integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowo-ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Dzięki tej integracji dochodzi do wykształcenia prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej, możliwości wykonywania ruchów dowolnych, coraz lepiej zorganizowanych, zlokalizowanych w określonej przestrzeni i czasie. Metoda ta ponadto kształci też zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną.


Pedagogika zabawy

image024Pedagogika zabawy jest symboliczną nazwą poszukiwań metodycznych, ułatwiających proces uczenia. Już samo pojęcie „ zabawa” daje miłe skojarzenia „ coś, co jest przyjemne, daje radość, wyzwala spontaniczne zachowanie”

W czasie zajęć prowadzonych metodą pedagogiki zabawy wykorzystywane są:

 • różnorodne gry i zabawy ruchowe i interakcyjne dostosowane do tematu zajęć,
 • zabawy powitalne i pożegnalne mające na celu rozluźnienie, wyciszenie wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć,
 • zabawy z chustą animacyjną,
 • taniec integracyjny, czyli dobór odpowiednich kroków, ruchów rąk do określonej melodii i treści,
 • śpiewanie piosenek znanych i nauka nowych,
 • szeroko rozumiana majsterka, czyli wykonywanie różnych przedmiotów, rysunków, zabawek przydatnych podczas zajęć

Ta różnorodność stosowanych metod i technik pracy, dostosowanych do możliwości wychowanków, angażujących ich wszystkich we wspólnej zabawie, przeżywaniu przygód i zdobywaniu kolejnych doświadczeń i umiejętności, ma olbrzymi wpływ na psychiczny i fizyczny rozwój dziecka. Zabawowa forma zajęć, najbliższa dziecku, sprawia, ze czuje się ono bezpieczne, swobodne, bardziej otwarte i chętne do współdziałania. W takiej atmosferze dziecko chętniej przyjmuje nowe wiadomości z wielu dziedzin życia, łatwiej znosi porażki, potrafi pokazać swoje mocne strony, co z kolei pozytywnie wpływa na jego samoocenę. We wspólnej zabawie i pracy dzieci uczą się rozumienia i przestrzegania norm społecznych, współdziałania, zrozumienia dla drugiej osoby, nawiązywania dobrych kontaktów, życzliwości, pokonują różne bariery (nieśmiałość, lęk przed występem przed grupą).

Nasze założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze. Nauczyciele wykorzystują wiedzę psychologiczno-pedagogiczną opartą na koncepcjach „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona oraz „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish.

Organizacja placówki

Do Akademii Przedszkolaka przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego i rodzeństwo.  Nabór dzieci odbywa się od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. W ciągu roku przyjmowanie są dzieci o ile są wolne miejsca. Podstawą zapisania dziecka jest zawarcie umowy przyjęcia dziecka do  Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”. Akademia to małe, kameralne przedszkole z rodzinną atmosferą.

To co wyróżnia Akademię Przedszkolaka to elastyczne godziny pracy, które spełniają oczekiwania Rodziców a mianowicie przedszkole  czynne jest cały rok, codziennie w godzinach od 6.30 do 18.00. Kolejnym ważnym atutem przedszkola jest profesjonalna opieka, w każdej grupie pracuje wykwalifikowany nauczyciel i asystentka nauczyciela. Ważnym  aspektem organizacji pracy przedszkola jest wysoki standard bezpieczeństwa dlatego też w każdej sali dydaktycznej zamontowane są kamery umożliwiające  rodzicom podgląd internetowy tych sal, w niektórych salach zamontowane są lustra weneckie, oraz przy wejściu do przedszkola mamy kontrolę dostępu do drzwi w postaci domofonu wraz z kodem dostępu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców pobyt dziecka w przedszkolu został podzielony na Karnety. Rodzice decydują o ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu, o udziale w zajęciach dodatkowych i w ten sposób wybierają dogodną dla siebie cenę. Doceniana przez Rodziców jest również możliwość zmiany w każdej chwili danego karnetu jak i zawarcie w nim szerokiego spektrum zajęć dodatkowych oraz uwzględnienie  wyżywienia. Liczba posiłków podczas całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi pięć i są to : śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek i kolacja. Trafną decyzją organizacyjną okazało się rozdzielenie w czasie obiadu (godz. 11.00 zupa, godz. 13.30 II danie) co zapewne  wpłynęło na większą wydajność zjadanie przez dzieci posiłków.  

W sezonie letnim przez kilka dni trwają prace remontowo-porządkowe, przedszkole jest odświeżane i przygotowywane do rozpoczęcia nowego roku przedszkolnego. Przedszkolne sale są świetnie wyposażone i kolorowe, sprzyjają nauce, zabawie i odpoczynku dziecka. Przed śniadaniem organizowane są zabawy ruchowe oraz zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. O godzinie 8.30 podawane jest śniadanie. Po śniadanku dzieci myją ząbki i rozpoczynają się zabawy edukacyjne: plastyczne, techniczne, matematyczne, sensoryczne, z językiem angielskim, zajęcia z psychologiem, rytmika, logopedia, nauka czytania. Następnie czas na spacer i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Są to z reguły zabawy na przedszkolnym placu zabaw, spacery w parku na łonie natury. Wyjścia na dwór są codzienne ale uzależnione od warunków atmosferycznych. Następnie trwa przygotowanie do obiadu- toaleta, mycie rączek. O godzinie 11.00 podawana jest zupa. W żłobku odbywają się zabawy organizowane i swobodne wg. zainteresowań dzieci w sali oraz leżakowanie, starsze grupy po chwili relaksu mają zajęcia edukacyjne: religię, gimnastykę korekcyjną. Drugie danie podawane jest o 13.30, następnie poobiednie czytanie. Po chwili relaksu rozpoczynają się zajęcia dodatkowe: szachy, taniec, fitness dla dzieci (w porze letniej zajęcia te często odbywają się na przedszkolnym placu zabaw). Raz w tygodniu dzieci z grupy starszej jeżdżą na pobliski miejski basen, gdzie pod okiem instruktora ćwiczą naukę pływania. W żłobku oraz młodszych grupach odbywają się zabawy ruchowe oraz zabawy organizowane  i swobodne wg. zainteresowań dzieci w sali lub na powietrzu. Następnie o godz. 15.40 trwa przygotowanie do posiłku – podwieczorek. Grupy łączą się by zasiąść do wspólnego stołu, często w porze letniej, podwieczorek spożywany jest na świeżym powietrzu po czym zaczyna się zabawa na placu zabaw. Jest to również czas na prace indywidualną z dzieckiem. Zajęcia specjalistyczne tj. dogoterapia, WWRD, indywidualne zajęcia z psychologiem, logopedą, SI, biofeedback czy hipoterapia wplatane są w codzienny harmonogram dzieci zgodnie z ich potrzebami. 

W naszych placówka odbywają się liczne imprezy okolicznościowe z z udziałem dziadków, rodziców i bliskich tj. Pasowanie na przedszkolaka, Piżama Party, Bal Karnawałowy, Mikołajki, Warsztaty Bożonarodzeniowe, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Warsztaty Wielkanocne z twórczynią ludową, Wiosenne warsztaty z rodzicami, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny- piknik rodzinny z okazji zakończenia roku przedszkolnego i wiele innych. W ramach czesnego Akademia Przedszkolaka organizuje dzieciom przyjęcia urodzinowe, zapewniając tort, prezent i świetną zabawę. Wprowadzenie tego zwyczaju do życia przedszkola wpłynęło na zacieśnienie więzi między dziećmi, rodzicami  i personelem przedszkola. Ponadto co miesiąc w Akademii organizowane są specjalne atrakcje dla dzieci o charakterze edukacyjnym takie jak: spotkania z ciekawymi ludźmi: lokalna policja, przedstawiciele folkloru opoczyńskiego, imprezy okazjonalne „Dzień Pluszowego Misia”, „ Halloween”, „Pierwszy Dzień Wiosny” itp. wtedy to przedszkola odwiedzają liczne grupy teatralne, cyrkowe, artystyczne, w ramach atrakcji dla dzieci organizowane są również wycieczki do parków rozrywki, oceanariów, teatrów, wyjścia do kina, na basen,  do muzeum, do biblioteki, pomników przyrody, miejsc patriotycznych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej Galerii Atrakcje w Akademii Przedszkolaka.

Nasze placówki czynnie biorą udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych, propagujemy głośne czytanie po przez wiele przedszkolnych akcji „poczytaj mi mamo”, kącik wymiany książek, „poznajemy zawody swoich rodziców”, w akcje te czynnie i chętnie włączają się rodzice, rodzeństwo i bliscy dzieci. Przedszkola starają się wspierać akcje charytatywne, pomagać ludziom w potrzebie, zwierzętom, ciocie w przedszkolu starają się włączać czynnie w akcje charytatywne dzieci jak i przeważnie chętnie włączają się ich rodzice. Jest to dla nas zawsze duża radość.

Wakacje w naszym przedszkolu nigdy nie są nudne co roku dzieci odkrywają nowe lądy, przeżywają nowe przygody, eksperymentują i poznają nowych i ciekawych ludzi. Kąpiele w przedszkolnym basenie i imprezki wakacyjne na przedszkolnym placu zabaw też nierzadko się zdarzają:) dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy i wspaniała zabawa z ciocią Gosią- instruktorką tańca to podstawa dobrej wakacyjnej zabawy. 

Współpraca z Rodzicami

W naszej Akademii kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami. Z tego względu uruchomiony został w każdej grupie telefon grupowy dzięki, któremu zawsze można porozmawiać z nauczycielem grupy. Codziennie przekazywane są rodzicom szczegółowe informację o funkcjonowaniu dziecka i spędzonym dniu w przedszkolu. Raz w miesiącu organizowane są konsultacje indywidualne z nauczycielem grupy oraz bezpłatne indywidualne konsultacje z psychologiem przedszkolnym. W naszej Akademii organizowane są liczne warsztaty z rodzicami bożonarodzeniowe, wielkanocne, wiosenne, które mają na celu pogłębienie więzi z dzieckiem, spędzenie z nim czasu oraz poznanie wielu rozwijających zabaw, ćwiczeń i piosenek. Okolicznościowe imprezy przedszkolne zawsze odbywają się z udziałem rodziców i bliskich takie jak Jasełka, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny – Piknik Rodzinny na zakończenie roku przedszkolnego. Staramy się aby rodzic czynnie uczestniczył w życiu przedszkolnym po przez wdrażane ogólnopolskie i wewnętrzne programy edukacyjne takie jak „Mamo, tato poczytaj mi bajeczkę”, „Poznajemy zawody naszych rodziców”.