Obowiązek Rocznego Przygotowania Przedszkolnego

W roku szkolnym 2015/2016 dzieci z rocznika 2010 będą objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

Akademia Przedszkolak zapewnia dzieciom 5-letnim możliwość spełnienia tego obowiązku. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być realizowany:

  • przez dzieci pięcioletnie: w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej – tzw. „0”, lub w innej formie wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego).

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
  • poinformowania, w terminie do dnia 30 września 2014 roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b ustawy o systemie oświaty (uczęszczanie do przedszkola za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce),
  • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

 

Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zgodnie z art. 14b ust. 2 ustawy o systemie oświaty kontrolowanie spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowanie przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której to dziecko mieszka.

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

Ustawa o systemie oświaty.pdf